ALGEMENE VOORWAARDEN & RETOURBELEID

De webshop ‘Haverlomateriaal’ (verder ‘de webshop’ genoemd) met het domein www.haverlomateriaal.be is een initiatief van:

Vrije School Haverlo
Weidestraat 156
8310 Assebroek
e-mail: info@haverlomateriaal.be
Telefoon: 050 35 57 00
Vrije School Haverlo is een onderdeel van SKOBO vzw
Scholengroep Katholiek Onderwijs Brugge en Ommeland
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE 0410.917.140
Adres van de zetel: Vaartdijkstraat 3 – 8200 Sint-Michiels

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van de webshop door een internetgebruiker.

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, erkent de bezoeker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Haverlomateriaal behoudt het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar Haverlomateriaal verbindt zich ertoe ten opzichte van een bezoeker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de bezoeker het Platform gebruikte.

2. Webshop

Haverlomateriaal neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de webshop te waarborgen. Haverlomateriaal kan echter geen absolute werkingsgarantie bieden en haar handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van deze webshop is altijd op eigen risico van de bezoeker. Haverlomateriaal is dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de webshop. Haverlomateriaal behoudt zich tevens het recht voor om de toegang tot de webshop te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Haverlomateriaal bepaalt grotendeels de inhoud van de webshop en draagt grote zorg voor de informatie erop. Haverlomateriaal neemt alle mogelijke maatregelen om de webshop zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Haverlomateriaal behoudt zich het recht om de webshop en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

Haverlomateriaal kan echter geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de webshop. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Haverlomateriaal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de bezoeker zou kunnen lijden als gevolg van de op de webshop verstrekte informatie. Als bepaalde inhoud van de webshop in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoekt Haverlomateriaal elke bezoeker haar zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat ze de gepaste maatregelen kan nemen.

Elke download vanaf de webshop is altijd op eigen risico van de bezoeker. Haverlomateriaal is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de bezoeker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker is.

3. Links naar andere websites of webshops

De webshop kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Haverlomateriaal en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites. Haverlomateriaal heeft tevens geen controle over dergelijke externe websites van derden. Haverlomateriaal is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de bezoeker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij deze webshop.

4. Intellectuele eigendom

De naam, inhoud en foto’s geplaatst op deze website of die toegankelijk zijn via deze website, zijn eigendom van Haverlomateriaal . Haverlomateriaal heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom. Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door deze website, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Haverlomateriaal , is strikt verboden.

De bezoeker van de website krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van de website en de inhoud ervan. Dit recht mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de bezoeker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

5. Overige algemene bepalingen

Haverlomateriaal behoudt zich het recht voor om de webshop en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de bezoekers, behoudt Haverlomateriaal zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Haverlomateriaal behoudt zich het recht voor om de bezoeker de toegang tot de website of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Haverlomateriaal niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op de webshop door de koper. De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De koper wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

Haverlomateriaal behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

2. Aanbod

Via de webshop stelt Haverlomateriaal de Klant een overzicht ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto’s) hebben geen contractuele waarde. De aangeboden producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan Haverlomateriaal hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

3. Prijs

Haverlomateriaal behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien eventueel worden gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld voor de definitieve validatie van de bestelling.

4. Online bestellen

De koper heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch invulformulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de koper de prijs en beschrijving van de producten of diensten. Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden tevens aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De koper moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met Haverlomateriaal kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bij het valideren van de bestelling moet de koper de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

Haverlomateriaal behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

Haverlomateriaal blijft eigenaar van de aangekochte goederen totdat de volledige betaling van de bestelling ontvangen is.

De koper verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening. De koper garandeert Haverlomateriaal dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

Haverlomateriaal heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.

Haverlomateriaal behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een koper die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

6. Bevestiging en betaling van de bestelling

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal Haverlomateriaal de aankoop aan de koper bevestigen.

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal Haverlomateriaal de koper zo snel mogelijk per e¬mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

7. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van Haverlomateriaal.

De bestelde goederen kunnen enkel afgehaald worden op volgende locatie: Kleine Kerkhofstraat (poort 3) op ongeveer 200 meter van de Weidestraat, 8310 Assebroek.

8. Retourbeleid

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via webshop@haverlo.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Wij hanteren een uniek retourbeleid voor de meeste van onze producten. In de meeste gevallen is het niet zinvol om uw bestelling te retourneren vanwege de bederfelijkheid. Neem hierover contact met ons op: webshop@haverlo.be of telefonisch 050 35 57 00.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@haverlomateriaal.be

9. Gegevensbescherming

Haverlomateriaal zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

Haverlomateriaal garandeert zijn koper de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op de webshop.

10. Overmacht

Indien Haverlomateriaal geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. Haverlomateriaal heeft dan het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. Haverlomateriaal zal de koper hierover onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om de verkoop eenzijdig op te zeggen, via e-mail bericht aan de andere partij.

11. Nietigheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

Haverlomateriaal behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

Opgesteld op maandag 19 april 2021 te Assebroek.